NAHATA J.N.M.S MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENT of SANSKRIT

MONDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(CC)

 

SANA-305 SB

 

(DSC/GE2)

 

SANG-S101

(CC)

 

SANA-305

 


 

 

4TH SEM

 

(CC)

 

SANA-S102 TA

(DSC/GE4)

 

SANG 302

(CC)

 

SANA-305 SB

 

 

(CC)

 

SANA-305 SB

 


6TH SEM

 

(SEC- 4)

SAN-308 

(CC)

 

SANA-H220

(CC)

 

SANA- H220 TA

 

( DSE B)

SANG-304

(GE2)

 

SANG- H216

 

(DSE 3)

 

SANA-H220 SB

(DSE 4)

 

SANA-H220 TA

 

 

 

 

 

TUESDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(CC)

 

SANA-305

(DSC/GE2)

 

SANG-303 TA

 

(CC)

 

SANA-305

 

 

 

4TH SEM

 

(CC)

 

SANA-H316 SB

(SEC-2)

 

SAN-307

(CC)

 

SANA-H219 SB

 

(CC)

 

SANA- 305

 

 

6TH SEM

(SEC- 4)

 

SAN-H216 TA

 

(CC)

 

SANA-H220

 

(CC)

 

SANA-H220

 

( DSE B)

 

SANG-S103 SB

(GE 2)

 

SANG 302 

(DSE 3)

 

SANA-H220 TA

(DSE 4)

 

SANA-H220

 

 

 

 

WEDNESDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(CC)

 

SANA-305-PK 

 

(DSC/GE2)

 

SANG- S103 SB

(CC)

 

SANA-305-SB

 

 

 

 

4TH SEM

(DSC/GE4)

 

SANG- 302

(CC)

 

SANA-H317-SB

 

(CC)

 

SANA-305 PK

 

(CC)

 

SANA- 305

 

 

6TH SEM

 

(CC)

 

SANA- H220

(CC)

 

SANA-H220 PK

 

( DSE B)

SANG- 302 SB

 

(GE 2)

 

SANG- H316

(DSE 3)

 

SANA- H220-PK

(DSE 4)

 

SANA -H220-

 

THURSDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(CC)

SANA-305 PK

 

 

(DSC/GE2)

SANG- S2

(CC)

SANA-305

   

 

4TH SEM

(DSC/GE4)

 

SANG- 302

(CC)

 

SANA-H317 SB

 

(CC)

SANA- 305 PK

 

(CC)                                                        

SANA- 305

 

 

 

6TH SEM

(SEC- 4)

(CC)

 

SANA- H220

(CC)

 

SANA-H220 SB 

 

( DSE B)

SANG-303 PK

 

(GE 2)

SANG- H216 SB

(DSE 3)

 

SANA-H219 PK 

(DSE 4)

 

SANA-H220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(DSC/GE2)

SANG- 303-TA

(CC)

SANA-305-PK

 

 

(CC)

SANA-305-TA

 

 

 

4TH SEM

 

(CC)

SANA-H315-

 

(CC)

SANA-305-PK  

 

 

(CC)

SANA-305

 

(DSC/GE4)

SANG- 303-TA

 

6TH SEM

 

(SEC- 4)

(CC)

SANA-H220-TA

 

 (CC)

SANA-H220-PK 

 

 (DSE B)

 

SANG-303

 

(GE 2)

SANG-H216

(DSE 3)

SANA-H220-

(DSE 4)

 

SANA-H220

 

 

SATURDAY

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

 

2NDSEM

 

(CC)

SANA-305-TA

(DSC/GE2)

 

 

(CC)

SANA-305-

(DSC/GE2)

SANG-H317

 

 

4TH SEM

 

(SEC-2)

SAN-

(CC)

SANA-H317 PK

 

(CC)

SANA-305-TA

(DSC/GE4)

SANG- H217

(CC)

SANA-305

 

 

6TH SEM

 

(CC)

SANA-H220

 

 (CC)

SANA- H220-PK 

 

( DSE B)

SANG- 305

 

( GE 2)

SANG- H215-PK

(DSE 2)

SANA-H220-

 

 

(DSE 3)

SANA-H220